Jakie świadczenia przysługują pracownikowi będącemu ofiarą mobbingu? Odszkodowanie za mobbing.

Podstawowe roszczenie pracownika będącego ofiarą mobbingu to prawo domagania się zadośćuczynienia za krzywdę na podstawie art. 94(3) § 3 kp. Istota zadośćuczynienia została szczegółowo opisana w poprzednim wpisie. Możemy sobie jednak wyobrazić sytuację, kiedy jeden stan faktyczny kwalifikuje żądania na podstawie kilku przepisów. Uprawnienie do kilku świadczeń jednocześnie będzie miało miejsce wówczas, gdy pracownik rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, a jako powód wskaże stosowanie mobbingu. Nadto doznał rozstroju zdrowia psychicznego z tego powodu, co wykaże stosowną dokumentacją medyczną. W tym przypadku może wystąpić do sądu z roszczeniem o:

1) odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków względem pracownika (art. 55 § 11 Kp),

2) odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę wskutek mobbingu (art. 94(3) § 4 Kp),

3) zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (art. 94(3) § 3 Kp).

 

W ramach tego wpisu należy wyjaśnić, iż w przypadku dyskryminacji (inaczej niż w sytuacji mobbingu) roszczenie pracownika może dotyczyć jedynie odszkodowania na gruncie przepisu art. 18(3d) Kp: „Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę”. Nadmienić trzeba, że dodatkowo w przypadku wystąpienia molestowania lub molestowania seksualnego pracownik ma prawo żądać zadośćuczynienia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *