Kiedy nie występuje mobbing – krytyka pracownika

Kiedy nie występuje mobbing – krytyka pracownika

Niniejszy wpis stanowi informację dla pracodawców w zakresie linii obrony przeciwko nieuzasadnionym zarzutom mobbingu, ale również swego rodzaju podpowiedź dla osób, które zastanawiają się czy są ofiarami mobbingu w rozumieniu Kodeksu pracy.   W pierwszej kolejności należy stanowczo podkreślić, iż ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika oraz, czy działania te miały na celu iWięcej oKiedy nie występuje mobbing – krytyka pracownika[…]

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi będącemu ofiarą mobbingu? Odszkodowanie za mobbing.

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi będącemu ofiarą mobbingu? Odszkodowanie za mobbing.

Podstawowe roszczenie pracownika będącego ofiarą mobbingu to prawo domagania się zadośćuczynienia za krzywdę na podstawie art. 94(3) § 3 kp. Istota zadośćuczynienia została szczegółowo opisana w poprzednim wpisie. Możemy sobie jednak wyobrazić sytuację, kiedy jeden stan faktyczny kwalifikuje żądania na podstawie kilku przepisów. Uprawnienie do kilku świadczeń jednocześnie będzie miało miejsce wówczas, gdy pracownik rozwiążeWięcej oJakie świadczenia przysługują pracownikowi będącemu ofiarą mobbingu? Odszkodowanie za mobbing.[…]

Zadośćuczynienie za mobbing – wysokość, kwota zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie za mobbing – wysokość, kwota zadośćuczynienia.

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Tak brzmi przepis art. 94(3) § 3 Kodeksu pracy. Z przepisu tego po pierwsze wynika, iż żądanie zadośćuczynienia może żądać pracownik, który był ofiarą zachowań o znamionach mobbingu. Po drugie możliwość dochodzenia zadośćuczynienia z tytułu mobbinguWięcej oZadośćuczynienie za mobbing – wysokość, kwota zadośćuczynienia.[…]

Mobbing a molestowanie seksualne

Mobbing a molestowanie seksualne

Definicja mobbingu została przedstawiona we wcześniejszych wpisach. Dla przypomnienia można wskazać, iż mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.Więcej oMobbing a molestowanie seksualne[…]

Czy za tą samą pracę przysługuje mi takie samo wynagrodzenie? – dyskryminacja

Czy za tą samą pracę przysługuje mi takie samo wynagrodzenie? – dyskryminacja

Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymagaWięcej oCzy za tą samą pracę przysługuje mi takie samo wynagrodzenie? – dyskryminacja[…]

Odmowa zawarcia stosunku pracy – dyskryminacja?

Odmowa zawarcia stosunku pracy – dyskryminacja?

Ostatnimi czasy często pojawia się pytanie, czy odmowa zawarcia stosunku pracy, w epoce gospodarki wolnorynkowej, może stanowić wyraz dyskryminacji?   Odpowiedź przedstawia Sąd Najwyższy: “Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1 k.p., którego skutkiem jest w szczególnościWięcej oOdmowa zawarcia stosunku pracy – dyskryminacja?[…]

Odszkodowanie za dyskryminację, za naruszenie zasady równego traktowania.

Odszkodowanie za dyskryminację, za naruszenie zasady równego traktowania.

W ramach tego wpisu należy przytoczyć art. 18(3d) Kodeksu pracy, w świetle którego osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu ma prawo do odszkodowania. Przesłanką obowiązku odszkodowawczego jest jedynie naruszenie tej zasady. Warto zauważyć, iż przepis odnosi się do osoby, a więc nie jest wymagany status pracownika. Wynika to z faktu, żeWięcej oOdszkodowanie za dyskryminację, za naruszenie zasady równego traktowania.[…]

Ciężar dowodowy w sprawie o dyskryminacje

Ciężar dowodowy w sprawie o dyskryminacje

Analizując kwestię ciężaru dowodowego zacząć należy od zasady ogólnej wyrażonej w art. 6 Kodeksu cywilnego. W świetle tego przepisu ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Innymi słowy strona powodowa musi udowodnić okoliczności, na podstawie których opiera swoje roszczenie. Przepisy Kodeksu pracy odwracają jednak zasadę ogólną. Zgodnie z art.Więcej oCiężar dowodowy w sprawie o dyskryminacje[…]

Kiedy pracodawca nie narusza zasady równego traktowania?

Kiedy pracodawca nie narusza zasady równego traktowania?

Tak jak zostało wskazane w poprzednim wpisie, zasada równego traktowania stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zasada ta jednak nie ma charakteru absolutnego. Ustawodawca uregulował w Kodeksie pracy okoliczności usprawiedliwionego różnicowania pracowników przez pracodawcę. Dla przykładu należy podać następujące okoliczności, które mogą być podstawą do różnicowania pracowników: 1) obiektywne powody, uzasadnione ze względu na zgodnyWięcej oKiedy pracodawca nie narusza zasady równego traktowania?[…]

Dyskryminacja pracownika

Dyskryminacja pracownika

Zdarza się, iż w języku powszechnym pojęcia mobbing i dyskryminacja stosowane są zamiennie. Na początku podkreślić więc należy, że są to różne instytucje.   Zakaz dyskryminacji to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zgodnie z art. 18(3a) § 1 Kodeksu pracy “pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowaniaWięcej oDyskryminacja pracownika[…]

CLOSE
CLOSE