Czy za tą samą pracę przysługuje mi takie samo wynagrodzenie? – dyskryminacja

Czy za tą samą pracę przysługuje mi takie samo wynagrodzenie? – dyskryminacja

Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymagaWięcej oCzy za tą samą pracę przysługuje mi takie samo wynagrodzenie? – dyskryminacja[…]

Odmowa zawarcia stosunku pracy – dyskryminacja?

Odmowa zawarcia stosunku pracy – dyskryminacja?

Ostatnimi czasy często pojawia się pytanie, czy odmowa zawarcia stosunku pracy, w epoce gospodarki wolnorynkowej, może stanowić wyraz dyskryminacji?   Odpowiedź przedstawia Sąd Najwyższy: “Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1 k.p., którego skutkiem jest w szczególnościWięcej oOdmowa zawarcia stosunku pracy – dyskryminacja?[…]

Odszkodowanie za dyskryminację, za naruszenie zasady równego traktowania.

Odszkodowanie za dyskryminację, za naruszenie zasady równego traktowania.

W ramach tego wpisu należy przytoczyć art. 18(3d) Kodeksu pracy, w świetle którego osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu ma prawo do odszkodowania. Przesłanką obowiązku odszkodowawczego jest jedynie naruszenie tej zasady. Warto zauważyć, iż przepis odnosi się do osoby, a więc nie jest wymagany status pracownika. Wynika to z faktu, żeWięcej oOdszkodowanie za dyskryminację, za naruszenie zasady równego traktowania.[…]

Ciężar dowodowy w sprawie o dyskryminacje

Ciężar dowodowy w sprawie o dyskryminacje

Analizując kwestię ciężaru dowodowego zacząć należy od zasady ogólnej wyrażonej w art. 6 Kodeksu cywilnego. W świetle tego przepisu ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Innymi słowy strona powodowa musi udowodnić okoliczności, na podstawie których opiera swoje roszczenie. Przepisy Kodeksu pracy odwracają jednak zasadę ogólną. Zgodnie z art.Więcej oCiężar dowodowy w sprawie o dyskryminacje[…]

Kiedy pracodawca nie narusza zasady równego traktowania?

Kiedy pracodawca nie narusza zasady równego traktowania?

Tak jak zostało wskazane w poprzednim wpisie, zasada równego traktowania stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zasada ta jednak nie ma charakteru absolutnego. Ustawodawca uregulował w Kodeksie pracy okoliczności usprawiedliwionego różnicowania pracowników przez pracodawcę. Dla przykładu należy podać następujące okoliczności, które mogą być podstawą do różnicowania pracowników: 1) obiektywne powody, uzasadnione ze względu na zgodnyWięcej oKiedy pracodawca nie narusza zasady równego traktowania?[…]

Dyskryminacja pracownika

Dyskryminacja pracownika

Zdarza się, iż w języku powszechnym pojęcia mobbing i dyskryminacja stosowane są zamiennie. Na początku podkreślić więc należy, że są to różne instytucje.   Zakaz dyskryminacji to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zgodnie z art. 18(3a) § 1 Kodeksu pracy “pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowaniaWięcej oDyskryminacja pracownika[…]

Czy krytyka pracownika to mobbing?

Czy krytyka pracownika to mobbing?

Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest złożona. Zasadniczo krytyka pracownika nie wpisuje się w ustawowe przesłanki mobbingu. Natomiast jeżeli jest instrumentalna, nieukierunkowana na cele realizacji umowy o pracę, jest w sposób oczywisty nieuzasadniona i zmierza do upokorzenia pracownika lub obniżenia jego samooceny to może stanowić działanie o charakterze mobbingu.   Odpowiedzi na postawione pytanie powinniśmyWięcej oCzy krytyka pracownika to mobbing?[…]

Mobbing – definicja

Mobbing – definicja

Definicję mobbingu zacząć należy od literalnego brzmienia art. 94³ § 2 Kodeksu pracy. W świetle tego przepisu „mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie goWięcej oMobbing – definicja[…]

CLOSE
CLOSE